fff

איך לעבוד  עם רואה החשבון של העסק?

עסקים קטנים ובינוניים מהווים את רוב העסקים במדינת ישראל ולמרות שחלק מהם נסגרים בשנים הראשונות, הם מהווים חלק נכבד מפעילות המשק ועל כן צריכים להתנהל בצורה זהירה ומדויקת על מנת להצליח ולשגשג.

פרטים